MENU

Algemene verkoop- & leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van InBeeld BV Waversesteenweg 85  2500 Lier, ondernemingsnummer BE0473.195.494

 

 1. ALGEMEEN

1.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onze offertes en verbintenissen tussen ons en de wederpartij uitsluitend de hierna volgende voorwaarden.

1.2 Onder Wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die aan ons verzoekt een dienst te verrichten of goederen te leveren.

1.3 Alle door ons verstrekte prijsopgaven, brochures, orderbevestigingen, facturen en andere informatie zijn zo nauwkeurig mogelijk. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor enige type-, druk of soortgelijke fout.

 

 1. AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN

 

2.1 Alle door ons verstrekte offertes, aanbiedingen, prijzen en condities worden steeds vrijblijvend gedaan en vervallen na verloop van 30 dagen tenzij anders bepaald.

2.2 Orders en wijzigingen daarvan zijn voor ons slechts bindend, indien zij schriftelijk door ons zijn geaccepteerd of bevestigd.

2.3 Afspraken met of toezeggingen door onze vertegenwoordigers of andere medewerkers, zijn voor ons niet bindend, tenzij deze afspraken of toezeggingen door ons schriftelijk zijn bevestigd.

2.4 Verbreking en annulering van de overeenkomst door de Wederpartij is slechts mogelijk indien wij daarin schriftelijk toestemmen. Alsdan is de Wederpartij verplicht tot vergoeding van de door ons ter voorbereiding – en gedeeltelijke – uitvoering gemaakte kosten, alsmede tot vergoeding van de nadelige financiële gevolgen voor ons wegens het niet uitvoeren van de overeenkomst. Deze vergoedingen gezamenlijk zullen minimaal 10% van de overeengekomen contractwaarde bedragen.

2.5 Indien de wijziging van de overeenkomst c.q. de latere overeenkomst verhoging van kosten tot gevolg heeft, zullen deze kosten op de aan de Wederpartij te verzenden factuur afzonderlijk worden aangegeven.

 

 1. LEVERING EN LEVERTIJD

 

3.1 De door ons aangegeven levertijden zijn geen fatale termijnen en zullen altijd bij benadering zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.2 Het risico van de zaak gaat in geval van levering door ons aan de Wederpartij over op het moment dat wij deze ter beschikking stellen aan Wederpartij. De levering vindt plaats af fabriek, ‘ex works’, conform ‘Incoterms 2000’.

3.3 Bij niet-tijdige levering dient de Wederpartij ons voorafgaand schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij wij in ieder geval een termijn krijgen van 14 dagen om het gebrek te verhelpen, wil er sprake zijn van verzuim aan onze zijde.

3.4 Indien het totstandkomen van een nieuwe overeenkomst of wijzigingen van een eerdere overeenkomst wijzigingen tot gevolg heeft van de overeengekomen levertijden, kan dit niet aan ons worden tegengeworpen.

3.5 Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, kunnen wij ter onzer keuze dit deel leveren of wachten tot al het door de Wederpartij bestelde gereed is.

3.6 Bij levering van orders in gedeelten volgens het vorenstaande, alsook bij leveringen van successieve gedeelten van een bestelling krachtens overeenkomst, zal iedere (af)levering geacht worden een afzonderlijke overeenkomst te vormen, waarop bij aanvaarding van het geleverde door de wederpartij niet meer kan worden teruggekomen.

3.7 Tenzij anders is overeengekomen, is de Wederpartij verplicht de uitgevoerde order direct en na gereedkoming daarvan in ontvangst te nemen.

3.8 Indien om welke reden dan ook de Wederpartij niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending zullen wij, mits naar ons oordeel door Wederpartij voldoende zekerheid wordt gesteld door Wederpartij en indien onze opslagcapaciteiten zulks toelaten, de goederen bewaren en hiervoor zorgdragen gedurende een periode van maximaal 6 maanden. In voorkomend geval is de Wederpartij verplicht de kosten voor opslag en bewaring te vergoeden naar in redelijkheid te hanteren maatstaven over de periode vanaf de in de overeenkomst voorziene levertijd tot aan de datum van uiteindelijke levering. Na het verstrijken van voormelde periode van 6 maanden zijn wij gerechtigd om bedoelde goederen te vernietigen of te hergebruiken op een door ons te bepalen wijze.

 

 1. OVERMACHT

 

4.1 Tijdens overmacht worden onze leveringsverplichtingen opgeschort.

4.2 Indien wij bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan onze verplichtingen hebben voldaan, of slechts gedeeltelijk aan onze verplichtingen kunnen voldoen, zijn wij gerechtigd het reeds geleverde of het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

4.3 Als overmachtsfactoren tussen partijen worden met name aangemerkt: oorlog, mobilisatie, onlusten, natuurrampen, vervoersstakingen of andere vervoersbelemmeringen, stagnatie en respectievelijk beperking of stopzetting van de levering in de openbare nutsbedrijven, gebreken aan energiedragers, brand, machinebreuk en andere ongevallen, bedrijfsstakingen, uitsluitingen, optreden van organisaties van werknemers waardoor productie onmogelijk wordt, overheidsmaatregelen, niet-levering of niet-tijdige levering van noodzakelijke materialen of halffabrikaten en andere onvoorziene omstandigheden en in het algemeen welke oorzaak buiten onze controle gelegen is, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van de overeenkomst vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken.

 

 1. PRIJS

 

5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, gelden de opgegeven prijzen af fabriek en zijn de prijzen in euro en exclusief BTW, eventueel verschuldigde auteursrechten en door overheids- en/of semi-overheidsinstellingen opgelegde belastingen, heffingen en leges.

5.2 Indien na het sluiten van de overeenkomst 3 maanden zijn verstreken, zijn wij gerechtigd om de prijs aan te passen aan eventuele in het tijdvak tussen het sluiten van de overeenkomst en de levering c.q. betaling optredende wijzigingen in kostprijsbepalende factoren, niet zijnde de verhogingen als bedoeld in artikel 5.3, zoals van grondstofprijzen, loon en valuta wisselkoers.

5.3 Indien door enige overheidsmaatregel, vóór de aflevering van de door ons te leveren goederen kostprijsverhogende belastingen, invoerrechten en/of andere heffingen of leges worden verhoogd, zullen wij het recht hebben deze verhogingen door te berekenen, ook indien met de wederpartij is overeengekomen, dat de prijs vast zal zijn.

5.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de kosten verbonden aan het installeren c.q. implementeren van de ons geleverde goederen uitsluitend voor rekening van Wederpartij.

 

 1. EMBALLAGE

 

6.1 Wij kunnen alle emballage tegen kostprijs berekenen.

6.2 De Wederpartij is verplicht alle emballage binnen 30 dagen na levering leeg en in onbeschadigde staat voor eigen rekening en risico te retourneren, bij gebreke waarvan wij de kosten van aanschaf van nieuwe emballage in rekening mogen brengen bij de Wederpartij, vermeerderd met een vaste opslag van 20% voor alle overige directe en indirecte kosten, onverminderd het recht van ons om de daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen bij de wederpartij.

6.3 De koper zal emballage niet omlabelen of van andere etiketten of opdruk voorzien, behoudens dwingend rechtelijke verplichtingen in het land waar de Wederpartij is gevestigd. In geval van dergelijke wettelijke verplichtingen zal de Wederpartij hieraan voldoen en ons hierover onverwijld informeren.

 

 1. KLACHTEN EN GARANTIES

 

7.1 Wij staan in voor de goede kwaliteit van de door ons geleverde goederen en garanderen dat onze goederen gebruikt kunnen worden voor het doel waarvoor ze zijn vervaardigd. De gebruikte onderdelen voldoen aan de normen die daarvoor zijn opgesteld en zijn overeenkomstig verstrekte of bekende specificatie. Mochten er onacceptabele afwijkingen, beschadigingen, manco’s en/of andere onvolkomenheden voorkomen, dan zijn wij bereid tot vervanging en/of vergoeding van de schade, onder de in dit artikel opgenomen voorwaarden en bedingen.

7.2 Reclames over facturen, kwaliteit of leveringsomvang dienen binnen 14 dagen na datum van de factuur schriftelijk onder nauwkeurige vermelding van de aard en de gronden van de reclame(s) schriftelijk door ons te worden ontvangen.

7.3 Klachten met betrekking tot manco’s en beschadigingen aan een door de wederpartij of namens de wederpartij ontvangen zending dienen op de vrachtbrief te worden aangetekend, bij gebreke waarvan iedere klacht dienaangaande vervalt.

7.4 De goederen waarop de klacht betrekking heeft, moeten binnen 8 dagen na acceptatie van de klacht, mits vergezeld van een retouradvies waarin datum en nummer van de leverfactuur en de reden van retournering zijn vermeld, te onzer beschikking worden gesteld.

7.5 Indien aan een klacht na verloop van voormelde termijn door ons al dan niet ten dele wordt tegemoet gekomen, geschiedt zulks geheel onverplicht zonder dat de Wederpartij daaraan enig recht kan ontlenen.

7.6 De gemelde klachten worden door ons beoordeeld. Indien zij gegrond worden verklaard, worden door ons de als ondeugdelijk gekwalificeerde producten voor zover mogelijk hersteld of gerepareerd. Indien zulks niet mogelijk is, worden door ons in beginsel nieuwe producten geleverd. Indien herstel, nalevering of bijbetaling niet mogelijk is, of een dergelijk nalevering of bijlevering niet voldoet aan de oorspronkelijke specificaties, zal door ons de tegenwaarde van de geleverde goederen worden gecrediteerd. Wij zijn op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van meer dan de waarde van de door ons als ondeugdelijk gekwalificeerde producten.

7.7 Indien de reclames niet gegrond blijken te zijn, kunnen de kosten van het onderzoek in rekening worden gebracht bij de Wederpartij, onder gehoudenheid voor de Wederpartij de gereclameerde goederen voor eigen rekening en risico weer terug te nemen.

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID

 

8.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade, zowel direct als indirect door welke oorzaak dan ook aan de zijde van de Wederpartij of derde in verband met door ons geleverde goederen of diensten, tenzij de schade is ontstaan als gevolg van onze opzet of grove schuld.

8.2 Onverminderd het vorenstaande zijn wij nimmer aansprakelijk voor:

 1. gevolg en/of indirecte schade als bedrijfsstagnatie en gederfde winst;
 2. schade veroorzaakt door hulppersonen;
 3. schade ontstaan aan de goederen van derden.

 

8.3 Indien wij, ondanks het bepaalde in dit artikel, om welke reden dan ook gehouden zijn tot vergoeding van enige schade dan komt voor vergoeding echter alleen in aanmerking de netto-factuurwaarde van de betreffende levering of, indien dat bedrag hoger is, het bedrag van de door onze verzekeraar in onderhavig geval te verstrekken uitkering.

8.4 Indien de verhouding van de door ons te leveren prestaties ten opzichte van de omvang van de door de Wederpartij geleden schade daartoe aanleiding geeft, zal de door ons te vergoeden schade gematigd worden.

8.5 De Wederpartij zal ons vrijwaren tegen alle aanspraken van derden met betrekking tot geleverde goederen en/of diensten.

8.6 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor de inhoud van de gegevens die op onze producten, al dan niet door onze tussenkomst, zijn of worden aangebracht (beeld, geluid of data).

 

 1. INDUSTRIËLE/INTELLECTUELE EIGENDOM

 

9.1 Behoudens anders geformuleerd in het koopcontract of offerte verwerft de wederpartij na betaling van alle facturen en vorderingen, inclusief bijkomende kosten, de  auteursrechten op alle door InBeeld bv zelf gecrëerde media. InBeeld behoudt de rechten op deze media om deze voor eigen promotie en referenties te gebruiken.

9.2 Door InBeeld aankochte media kan enkel binnen de licentievoorwaarden van deze media door de wederpartij wederpartij gebruikt.

9.6 Wederpartij verklaart dat hij over alle rechten beschikt terzake van duplicatie, waaronder het recht op mechanische duplicatie en het recht om bepaalde film-, geluids-, gegevens en andere software-opnamen etc. te gebruiken, en garandeert tevens dat alle kosten terzake van auteursrechten en andere verschuldigde bedragen hetzij aan de betreffende eigenaar zijn voldaan, hetzij aan de daartoe bevoegde organisaties die de eigenaren vertegenwoordigen, en garandeert voorts dat terzake geen vorderingen zullen worden ingesteld tegen ons. Wederpartij vrijwaart ons in alle opzichten, met name tegen vorderingen ingesteld door derden, waaronder vorderingen van auteursrechtelijke organisaties of andere organisaties, alsmede tegen kosten voortvloeiende uit rechtsgedingen omtrent beweerdelijke of feitelijke schending van bedoelde rechten. In bovenvermelde vrijwaring zijn begrepen eventuele door ons gemaakte productiekosten. Wederpartij gaat ermee akkoord dat wij, op een daartoe door dezen ingediend verzoek, informatie over individuele orders verstrekt aan organisaties op het gebied van het gebruik van auteursrechten en aan andere organisaties die zich bezig houden met de bescherming van industriële en intellectuele eigendomsrechten, welke informatie deze organisaties behoeven teneinde een behoorlijke licentieregeling en/of het beheer van de bescherming van enig industriële of intellectuele eigendomsrecht te garanderen. “

 

10.ZEKERHEIDSSTELLING, PANDRECHT EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

10.1 Indien naar ons oordeel daartoe aanleiding bestaat, zijn wij te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de Wederpartij deugdelijke zekerheid stelt voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. Bij gebreke van het stellen van voldoende zekerheid hebben wij het recht de uitvoering van de gesloten overeenkomst op te schorten dan wel om de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst met eenvoudige schriftelijke mededeling te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen.

10.2 Alle goederen die wij voor de Wederpartij houden, worden geacht aan ons verpand te zijn voor alle bedragen die de wederpartij aan ons uit welke hoofde dan ook verschuldigd is of zal worden.

10.3 Alle door ons geleverde goederen blijven ons eigendom, tot het moment dat de Wederpartij onze vorderingen betreffende de tegenprestatie voor de door ons aan de Wederpartij krachtens de onderhavige overeenkomst alsmede krachtens alle overige met de Wederpartij gesloten en nog te sluiten overeenkomsten  te leveren of geleverde goederen danwel te verrichten of verrichte werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, heeft betaald. Niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud is het de Wederpartij geoorloofd in het kader van de normale uitoefening van haar bedrijf de goederen te vervreemden. Onder normale bedrijfsuitoefening wordt evenwel niet verstaan liquidatieverkopen, verkopen tegen dumpprijzen en dergelijke.

10.4 Indien en zodra de Wederpartij in gebreke is met de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen of in strijd met het hier bepaalde handelt, zijn wij gerechtigd de geleverde goederen, zoals in dit artikel bedoeld, zonder gerechtelijke tussenkomst als ons eigendom terug te halen en zal de Wederpartij daaraan medewerking verlenen. Alle kosten van het terughalen van de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust, komen ten laste van de Wederpartij.

10.5 Eveneens blijven alle door ons geleverde goederen ons eigendom indien en zolang de Wederpartij de vorderingen die wij op hem hebben, wegens tekortschieten in de nakoming van bovengenoemde overeenkomsten (waaronder mede begrepen onze vorderingen ter zake van boeten, rente en kosten) niet heeft voldaan.

10.6 Wanneer de Wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de hierboven in lid 3 genoemde vorderingen heeft voldaan, dan zullen wij de eigendom van geleverde goederen verschaffen onder voorbehoud van het pandrecht voor ons tot meerdere zekerheid voor alle huidige en toekomstige vorderingen uit welke hoofde dan ook welke wij op de Wederpartij hebben en/of zullen verkrijgen. Voor zover vereist zal de Wederpartij op ons eerste verzoek de medewerking verlenen aan alle handelingen die in dat kader vereist zijn.

10.7 Ingeval van faillissementsaanvrage van Wederpartij, een verzoek tot het verlenen van surséance van betaling met betrekking tot Wederpartij of ingeval met betrekking tot goederen van de Wederpartij conservatoire of executoriale maatregelen worden genomen, is Wederpartij verplicht ons hiervan per omgaande in kennis te stellen.


10.8 Wederpartij is verplicht de in dit artikel bedoelde goederen afdoende te verzekeren, in ieder geval tegen risico’s van diefstal, beschadiging en tenietgaan. Het is Wederpartij niet toegestaan eventuele aanspraken op zijn verzekeraar uit hoofde van verzekeringen, als bedoeld in dit lid, aan een derde in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen dienen. Hierbij wordt een openbaar pandrecht ten behoeve van ons bedongen terzake van uitkering van schade en verlies van de in dit artikel bedoelde goederen, welke uitkering in plaats treedt van de betrokken goederen.

10.9 Indien de Wederpartij ondanks schriftelijke aanmaning daartoe, weigert zijn medewerking te verlenen aan het terughalen van de geleverde goederen, is de Wederpartij dienaangaande in verzuim en verbeurt hij een direct opeisbare boete van € 500,00 per dag dat hij hiermee in verzuim is/blijft.

 1. BETALING

 

11.1 Betalingen dienen zonder korting of verrekening te geschieden op de daartoe door ons aangewezen bankrekening, uiterlijk dertig (30) dagen na factuurdatum. Wij hebben echter het recht, te onzer beoordeling, enkel onder voorwaarde van vooruitbetaling of tegen afwijkende bepalingen te leveren.

11.2 De Wederpartij is nimmer gerechtigd betaling van enige facturen op te schorten dan wel te verrekenen.

11.3 Eerdere betaling van de Wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde rente en de door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande vorderingen, zelfs al vermeldt de wederpartij dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

 1. VERZUIM

 

12.1 De in het vorige artikel genoemde betalingstermijn is een fatale termijn. De Wederpartij is derhalve zonder ingebrekestelling in verzuim bij het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn.

12.2 Vanaf het moment van verzuim tot de dag van volledige betaling is de Wederpartij 1,5% rente per maand verschuldigd of dat het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van de maand als een volledige maand wordt gerekend.

12.3 Indien Wederpartij met de nakoming van een van de voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen in gebreke blijft, is hij gehouden – naast overige door ons aan te wenden rechtsmiddelen – aan ons te vergoeden alle incassokosten, waaronder mede begrepen kosten van rechtsbijstand en kosten van interne en externe adviseurs, welke incassokosten bij deze worden vastgesteld op tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande factuurbedrag. Indien de daadwerkelijk gemaakte incassokosten hoger zijn dan 15% zal het uitstaande factuurbedrag, dient Wederpartij het bedrag van die daadwerkelijk gemaakte kosten te vergoeden.

12.4 Indien de Wederpartij in verzuim is, surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement verkeert, zijn bedrijf beëindigt, dan wel er bij ons gerede twijfel aanwezig is of de Wederpartij zijn verplichtingen deugdelijk en tijdig zal kunnen nakomen, zijn al deze vorderingen van ons op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

 

 1. ONTBINDING

 

13.1 Wij hebben het recht iedere overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist met onmiddellijke ingang te ontbinden:
a. ingeval deze overmacht langer duurt dan 3 maanden;
b. wanneer naar ons oordeel de financiële positie van de Wederpartij risico’s inhoudt, tenzij de Wederpartij op eerste aanmaning tot genoegen van ons voldoende zekerheid stelt;
c. indien de Wederpartij één of meer van de op hem rustende verplichtingen niet nakomt;
d. wanneer ten laste van de Wederpartij conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;
e. wanneer aan de Wederpartij surséance van betaling wordt verleend of diens faillissement wordt aangevraagd.

 

 1. HULPMIDDELEN

 

14.1 Ontwerpen, op bestelling geleverd, kunnen aan Wederpartij afzonderlijk in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Stempels, clichés, matrijzen, banden, negatieven, drukplaten en alle andere hulpmiddelen blijven eigendom van ons, tenzij deze door de Wederpartij ter beschikking zijn gesteld.

 

 1. KWALITEIT/COMPONENTEN

 

15.1 Voorzover wij materialen van Wederpartij nodig hebben voor de fabricage van de goederen, dient Wederpartij aan ons materialen te leveren die strikt overeenkomen met onze specificatie. Ingeval de materialen niet overeenkomen met onze specificaties zijn wij naar onze eigen vrije keuze gerechtigd deze materialen te completeren, te verbeteren of te retourneren, zulks op kosten van Wederpartij.

15.2 Door Wederpartij aangeleverde drukmaterialen dienen te voldoen aan onze specificaties. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies aan drukmateriaal, geluids-, beeld- en andere gegevensdragers tijdens het fabricageproces, zulks tot een percentage van 5%.

15.3 Wederpartij garandeert dat wij een exemplaar ontvangen van de moederkopie en de films alsmede de digitale bestanden voor het afdrukken van drukmaterialen. Onze aansprakelijkheid voor verlies van of schade aan bedoelde materialen is beperkt tot een bedrag van maximaal € 1.000,00, ongeacht of Wederpartij ons heeft geïnformeerd omtrent de waarde van de materialen.

15.4 Indien de door Wederpartij aangeleverde geluids-, beeld- of andere gegevensdragers niet voldoen aan de door ons voorgeschreven specificaties en indien wij alsdan op verzoek van Wederpartij toch uitvoering geven aan het overeengekomene, zijn wij nimmer aansprakelijk voor het resultaat en zijn wij nimmer aansprakelijk voor enige schade die ontstaat of mocht ontstaan bij Wederpartij of bij derden tengevolge van een mindere kwaliteit van het product.

 

 1. OVEREENKOMST TUSSEN PARTIJEN

 

16.1 Indien enige bepaling van de tussen partijen gesloten overeenkomst, deze voorwaarden daaronder begrepen, in strijd is met dwingend rechtelijke bepalingen, danwel door de rechter op enige andere grond niet wordt verklaard, worden partijen geacht, in plaats van de met het dwingend recht strijdig of door de rechter nietig verklaarde bepaling, datgene te zijn overeengekomen, wat het dichtst bij de betreffende bepaling komt zonder in strijd met de wet of nietig te zijn. Strijdigheid van enige bepaling met dwingend recht of nietig verklaring daarvan door de rechter zal nimmer de gehele overeenkomst, doch uitsluitend de betreffende bepaling betreffen.

 

 1. HOOFDELIJKHEID

 

17.1. “Indien wij met twee of meer (rechts)personen één overeenkomst hebben gesloten, is ieder dezer (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verbintenis, die voor hen uit deze overeenkomst voortvloeit.” Van het met twee of meer (rechts)personen sluiten van een overeenkomst is eveneens sprake indien aan ons wordt verzocht leveringen en/of facturen te richten aan gelieerde vennootschappen. Deze laatste worden dan eveneens geacht zich hoofdelijk te hebben verbonden.Op eerste verzoek zullen deze (rechts)personen een verklaring ondertekenen waarin zij bevestigen dat zij zich hoofdelijk hebben verbonden voor de nakoming van de verbintenissen uit hoofde van de overeenkomst.”

 

 1. TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

 

18.1 Op de overeenkomst tussen ons en de Wederpartij en de daaruit voortvloeiende verbintenissen is het Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG).

18.2 Alle geschillen die tussen ons en Wederpartij ontstaan, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Antwerpen.

18.3 Indien de Wederpartij zijn woonplaats althans vestigingsplaats heeft buiten de lidstaten van het EEG-executieverdrag of het verdrag van Lugano (verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken van 16 september 1988), dan zullen geschillen worden beslecht door de handelsrechtbank van Antwerpen, kanton Mechelen.

 

 1. DIVERSEN

 

19.1 Wederpartij is niet gerechtigd zijn rechten of verplichtingen krachtens de overeenkomst over te dragen of te delegeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons, welke toestemming niet onredelijk zal worden onthouden.

19.2 Informatie en adviezen van ons zijn van algemene aard en vrijblijvend. Voor de uitvoering van onze adviezen is de wederpartij zelf verantwoordelijk.